Skovbo Y’s Men’s Club

Klubbens formål er:

  • at yde støtte til samfundet, såvel på lokalt, regionalt som internationalt plan,
  • at dyrke godt kammeratskab gennem aktiv tjeneste,
  • at holde medlemmerne orienterede om og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender,
  • at opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen,
  • at støtte aktiviteterne i det lokale ungdomsarbejde og andre værdige organisationer.

Skovbo Y’s Men’s Club blev chartret d. 25.05.1974. Klubben var en ren mandeklub, hvis medlemmer kommer fra alle samfundslag, idet der tilstræbes størst mulig erhvervsmæssig og aldersmæssig spredning.
I 2005 blev klubben ændret til en klub for både kvinder og mænd.
Enhver kvinde eller mand, der vil arbejde for bevægelsens formål, kan blive optaget som medlem. Medlemmet skal være fyldt 18 år.

Klubbens indtægter er medlemmernes kontingent, der dækker udgifterne til klubbens drift, talere, spisning m.v.
Indtægter fra klubbens aktiviteter (Børnedyrskuet, Tombola ved Svenstrups julemarked og parkeringsvagter m.m. samme sted), anvendes til den støtte, som klubben yder i henhold til sine love og vedtægter.

Klubmøderne afholdes hver anden onsdag aften kl. 18 – 20.30 i Borup Sognegård, Hovedgaden 72, 4140 Borup. Klubmedlemmers ægtefæller deltager i en del af møderne.

Ud over klubmøderne foregår klublivet i klubbens udvalg. Disse nedsættes og sammensættes for 1 år af gangen og består af 4 – 6 medlemmer. Udvalgene holder deres møder rundt i hjemmene. Mødeaktiviteten afhænger af udvalgenes aktuelle opgaver. Ægtefællerne deltager i udvalgsarbejdet, hvor det sociale aspekt også spiller en stor rolle.